• Slider2.jpg
  • Slider3a.jpg
AKTUALNOŚCI

Maj 2016 r.

 

11.05.2016r. Święto Unii Europejskiej – w ten dzień każda grupa wybiera jedno Pastwo       Europejskie i przygotowuje event w ogródku przedszkolnym dla reszty przedszkolaków.

12.05.2016r. Dzień Mamy i Taty- gr. Motylki, godz. 16:00

18.05.2016r   Dzień Mamy i Taty – gr. Jeżyki , godz. 16:40

 

20.05.2016 r. Dzień Mamy i Taty- gr. Jagódki, godz. 16:00

20.05.2016 r. Przegląd dentystyczny- gościć będziemy stomatologa oraz higienistkę, program takiej wizyty obejmuje: pogadankę na temat prawidłowej higieny jamy ustnej, naukę mycia ząbków (na modelu),przegląd stomatologiczny dzieci.  Każdy dzielny pacjent otrzymuje dyplom zawierający informację dlarodziców o stanie ząbków oraz mały upominek. Te warsztaty mają na celu uczyć dbania o ząbki oraz prowadzić dopoprawy jakości uzębienia naszego społeczeństwa. (gr. Jagódki oraz Pszczółki).

25.05.2016r. Dzień kosmosu- w tym odbędą się zajęcia związane z wszechświatem oraz dzieci wykonają dowolną techniką pracę pt. „W przestrzeni kosmicznej”.

25.05.2016r.  Przegląd dentystyczny (program taki sam jak 20.05.2016 r.) gr. Jeżyki i Motylki.

31.05.2016r.Tego dnia będziemy gościć Teatr Lalkowy Wszędobylski z przedstawieniem pt.

                      „Wyprawa do Afryki”.

 

 

 
REKRUTACJA 2016 r.

REKRUTACJI,

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DO ZAPOZNANIA

SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ

DO ODWIEDZIN NASZEGO

PRZEDSZKOLA.

 

ZASADY REKRUTACJI PRZYJĘĆ

DO PRZEDSZKOLI

PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW

 PRZEDSZKONYCH W

SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Z

TERENU GMINY SWARZĘDZ          

NA ROK SZKOLNY

2016/2017

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych oparte                   

 są na ustawie o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2156 z późn. zmian.)

oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej (Dz. U. z 2015, poz. 1942).

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną.

Wnioski należy rejestrować pod adresem

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedznastępnie wydrukować i wraz

z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

 Nabór dotyczy dzieci z roczników 2010-2013 zamieszkałych na terenie

Gminy Swarzędz. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, w pierwszej kolejności

przyjmowane będą dzieci sześcioletnie realizujące roczne, obowiązkowe

przygotowanie przedszkolne oraz dzieci pięcioletnie i czteroletnie.

Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie,

tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe przyjęte

Uchwałą NR XVIII/187/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia

26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów

w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem

prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które będą brane pod uwagę na

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Każdemu kryterium

przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów

należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane

kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia

tego kryterium.

Kryteria ustawowe

Liczba punktów

Wielodzietność rodziny kandydata*

60

Niepełnosprawność kandydata

60

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

60

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

60

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

60

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**

60

Objęcia kandydata piecza zastępczą

60

* Wielodzietność rodziny kandydata  oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej

dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

** Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka

przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w

separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną,

chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z

jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

Liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia dziecka (dot. tylko przedszkoli) – za każdą zadeklarowaną godzinę ponad bezpłatne 5 godz. - 1 pkt.

Max. 6

Dziecko obojga rodziców/opiekunów pracujących/prowadzących działalność gospodarczą/pobierających naukę w systemie dziennym – kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

15

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tej samej placówki.

10

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Swarzędz – kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

5

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie muszą dołączyć do wniosku jako potwierdzenie

spełniania kryteriów:

  1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
  2. Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata lub członka jego rodziny;
  3. Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód, separację lub akt zgonu oraz oświadczenie
  4. Dokument potwierdzający objęcie dziecka  pieczą zastępczą (Dz. U. z 2013 r. poz. 135  z późn. zm.);
  5. Zaświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym przezrodziców/opiekunów dziecka
  6. (wydane przez uczelnię, szkołę), o zatrudnieniu (wydane przez pracodawcę) lub prowadzeniu działalności gospodarczej (zaświadczenie o wpisie w CEiDG mające formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej);
  7. Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do tej samej placówki;
  8. Oświadczenie rodziców/opiekunów o rozliczaniu podatku dochodowego fizycznych  za miniony rok w Gminie Swarzędz.

Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej

kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu lub

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za

składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest

zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie

okoliczności zawartych w oświadczeniach. Burmistrz w celu potwierdzenia okoliczności

zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu

lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji albo może zlecić

przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym

wychowywaniu dziecka.

W przypadku zadeklarowania zbyt małej liczby dzieci objętych

obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym

(dzieci sześcioletnie) w danej placówce, zastrzega się

prawo utworzenia oddziału przedszkolnego dla tej grupy wiekowej

w innej placówce przedszkolnej.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI

PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (Ustawa o systemie oświaty,

Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późn. zmian. oraz

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej,

Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1942)

OD DNIA

DO DNIA

ETAP REKRUTACJI

01 marca 2016 r. (wtorek)

7 marca 2016 r. (poniedziałek)

Rodzice/opiekunowie dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu mają obowiązek złożyć deklarację o dalszym uczęszczaniu do placówki (roczniki 2010-2013).

14 marca 2016 r. (poniedziałek), godz. 8:00

31 marca 2016 r. (czwartek),

 godz. 15:00

Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie wraz z załącznikami w  placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów z roczników 2010 - 2013.)

14 kwietnia 2016 r.(czwartek), godz. 10:00

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

14 kwietnia 2016 r. (czwartek),

godz. 10:00

18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek),

 godz. 17:00

Potwierdzenie woli zapisu  do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

21 kwietnia 2016 r. (czwartek), godz. 10:00

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).

   

Składanie przez rodziców/opiekunów dzieci nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych.

   

Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia.

   

Złożenie do dyrektora  placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.

   

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Do 31 sierpnia 2016 r., (środa)

 

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI  UZUPEŁNIAJĄCEJ

DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH

ORAZ ODDZIAŁÓW

PRZEDSZKOLNYCH  W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

(Ustawa o systemie oświaty, Dz. U. z 2015

poz. 2156 z późn. zmian. oraz

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej,

Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1942)

OD DNIA

DO DNIA

ETAP REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

22 kwietnia 2016 r. (piątek), godz. 10:00

26 kwietnia 2016 r. (wtorek),

 godz. 15:00

Złożenie wniosków wraz z załącznikami w  placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów z roczników 2010 - 2013.)

18 maja 2016 r. (środa),godz. 10:00

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

18 maja 2016 r. (środa),

godz. 10:00

20 maja 2016 r. (piątek),

 godz. 17:00

Potwierdzenie woli zapisu  do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

24 maja 2016 r. (wtorek), godz. 10:00

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).

   

Składanie przez rodziców/opiekunów dzieci nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych.

   

Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia.

   

Złożenie do dyrektora  placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.

   

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 
Nasza misja

DrzewoOd początku istnienia przedszkola najważniejsze było dla nas stworzenie miejsca bezpiecznego, przyjaznego, domowego, w którym zarówno Dzieci, jak również ich Rodzice czuli się "jak u siebie".

Wiemy, jak duże znaczenie dla dalszego rozwoju emocjonalnego, społecznego oraz intelektualnego dziecka ma otoczenie, inne niż dom rodzinny typy bukmacherskie na jutro twojtyp.pl.

Więcej…
 
Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję.

Publiczne Przedszkole • Jarzębinka Swarzędz

Kórnicka 61 Swarzę™dzęęęę,
Phone: 61 651 57 36