• Slider2.jpg
  • Slider3a.jpg
Nasza misja

DrzewoOd początku istnienia przedszkola najważniejsze było dla nas stworzenie miejsca bezpiecznego, przyjaznego, domowego, w którym zarówno Dzieci, jak również ich Rodzice czuli się "jak u siebie".

Wiemy, jak duże znaczenie dla dalszego rozwoju emocjonalnego, społecznego oraz intelektualnego dziecka ma otoczenie, inne niż dom rodzinny.

Więcej…
 
Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI PRZYJĘĆ

DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH

ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKONYCH

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Z TERENU GMINY SWARZĘDZ

 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Zasady rekrutacji do przedszkoli

publicznych oraz oddziałów przedszkolnych

oparte  są na ustawie o systemie oświaty

(Dz. U. z 2015, poz. 2156 z późn. zmian.)

oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej

(Dz. U. z 2015, poz. 1942).

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się

będzie drogą elektroniczną. Wnioski należy

rejestrować pod adresem

swarzedz.przedszkola.vnabor.pl

następnie wydrukować i wraz z wymaganymi

załącznikami złożyć w przedszkolu

pierwszego wyboru. 

 Nabór dotyczy dzieci z roczników 2010-2013

zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty,

w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci

sześcioletnie realizujące roczne, obowiązkowe

przygotowanie przedszkolne oraz dzieci

pięcioletnie i czteroletnie. Przy rekrutacji

brane są pod uwagę kryteria określone

w ustawie, tzw. kryteria ustawowe oraz

kryteria dodatkowe

przyjęte Uchwałą …. Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia …..w sprawie ustalenia kryteriów wraz

z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym

do publicznych przedszkoli oraz oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych

dla których organem prowadzącym jest

Gmina Swarzędz, które będą brane pod uwagę

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

Każdemu kryterium przypisana jest określona

liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy

potwierdzić dołączając do wniosku określone

niżej dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia

dokumentów potwierdzających dane kryterium,

komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek

nie uwzględnia tego kryterium.

Kryteria ustawowe

Liczba punktów

Wielodzietność rodziny kandydata*

60

Niepełnosprawność kandydata

60

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

60

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

60

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

60

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**

60

Objęcia kandydata piecza zastępczą

60

* Wielodzietność rodziny kandydata  oznacza rodzinę,

która wychowuje troje i więcej dzieci

(art. 20b ustawy o systemie oświaty).

** Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie

dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę

pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym

wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba

taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko

z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

Liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia dziecka (dot. tylko przedszkoli) – za każdą zadeklarowaną godzinę ponad bezpłatne 5 godz. - 1 pkt.

Max. 6

Dziecko obojga rodziców/opiekunów pracujących/prowadzących działalność gospodarczą/pobierających naukę w systemie dziennym – kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

15

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tej samej placówki.

10

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Swarzędz – kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

5

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie muszą dołączyć

do wniosku jako potwierdzenie spełniania kryteriów:

1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

2. Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata lub

członka jego rodziny;

3. Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód, separację

lub akt zgonu oraz oświadczenie  o samotnym wychowywaniu

dziecka oraz o niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem;

4. Dokument potwierdzający objęcie dziecka  pieczą zastępczą

(Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.);

5. Zaświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym

przez rodziców/opiekunów dziecka (wydane przez

uczelnię, szkołę), o zatrudnieniu (wydane przez pracodawcę)

lub prowadzeniu działalności gospodarczej (zaświadczenie

o wpisie w CEiDG mające formę dokumentu elektronicznego

albo wydruku ze strony internetowej);

6. Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka o uczęszczaniu

rodzeństwa dziecka do tej samej placówki;

7. Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka, tzn. wady rozwojowe,

alergie pokarmowe, stałe choroby;

8. Oświadczenie rodziców/opiekunów o rozliczaniu

podatku dochodowego fizycznych za miniony rok

w Gminie Swarzędz.

Dokumenty składa się w oryginale,

w formie notarialnie poświadczonej kopii albo

w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

przez rodzica/opiekuna.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający

oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się

do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych

w oświadczeniach. Burmistrz w celu potwierdzenia

okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta

z informacji, do których ma dostęp z urzędu lub może

wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji

albo może zlecić przeprowadzenie wywiadu,

aby zweryfikować oświadczenie o samotnym

wychowywaniu dziecka.

 

W przypadku zadeklarowania zbyt małej liczby dzieci

objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem

przedszkolnym (dzieci sześcioletnie) w danej placówce,

zastrzega się prawo utworzenia oddziału przedszkolnego

dla tej grupy wiekowej w innej placówce przedszkolnej.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI

PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ustawa o systemie oświaty, Dz. U. z 2015 poz. 2156

z późn. zmian. oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji

Narodowej, Dz. U. z 2015 r.,  2)

OD DNIA

DO DNIA

ETAP REKRUTACJI

04 marca 2016 r. (piątek)

07 marca 2016 r. (piątek)

Rodzice/opiekunowie dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu mają obowiązek złożyć deklarację o dalszym uczęszczaniu do placówki (roczniki 2010-2013).

14 marca 2016 r. (poniedziałek), godz. 8:00

31 marca 2016 r. (czwartek),

 godz. 15:00

Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie wraz z załącznikami w  placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów z roczników 2010 - 2013.)

11 kwietnia 2016 r.(poniedziałek), godz. 10:00

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

11 kwietnia 2016 r. (poniedziałek),

godz. 10:00

13 kwietnia 2016 r. (środa),

 godz. 17:00

Potwierdzenie woli zapisu  do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

15 kwietnia 2016 r. (piątek), godz. 10:00

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).

   

Składanie przez rodziców/opiekunów dzieci nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych.

   

Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia.

   

Złożenie do dyrektora  placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.

   

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Do 31 sierpnia 2016 r., (poniedziałek)

 

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca

poz. 194 

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO

PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW

PRZEDSZKOLNYCH  W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

(Ustawa o systemie oświaty, Dz. U. z 2015 poz. 2156

z późn. zmian. oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji

Narodowej, Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1942)

OD DNIA

DO DNIA

ETAP REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

10 maja 2016 r. (wtorek), godz. 10:00

13 maja 2016 r. (piątek),

 godz. 15:00

Złożenie wniosków wraz z załącznikami w  placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów z roczników 2010 - 2013.)

20 maja 2016 r. (piątek),godz. 10:00

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

20 maja 2016 r. (piątek),

godz. 10:00

23 maja 2016 r. (poniedziałek),

 godz. 17:00

Potwierdzenie woli zapisu  do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

30 maja 2016 r. (poniedziałek), godz. 10:00

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).

   

Składanie przez rodziców/opiekunów dzieci nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych.

   

Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia.

   

Złożenie do dyrektora  placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.

   

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

 
O przedszkolu

zabawki

Przedszkole „Jarzębinka” przy placu Niezłomnych w Swarzędzu rozpoczęło swoją działalność 01 września 2009 roku. Jest to filia przedszkola o tej samej nazwie które mieści się przy ul. Kórnickiej. Osobą prowadzącą przedszkole jest pani Agnieszka Mikołajska. Przedszkole jest placówką 5 oddziałową przeznaczoną dla 125 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Więcej…
 
Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję.